สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็ไม่ต่างจากนานาประเทศที่โดนพิษ COVID-19 เล่นงาน แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการกล่าวถึงว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคร้ายนี้ได้เป็นอย่างดีก็ตาม แต่เมื่อลองมองย้อนกลับไปก็จะเห็นได้ว่าดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เติบโตอยู่ในขั้นที่เรียกว่า “ดี” มาสักระยะใหญ่ๆ แล้ว ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากตัวเลขอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยที่ขยายตัวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และขยายตัวต่ำกว่าประเทศในอาเซียนด้วยกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้มีสาเหตุมาจาก COVID-19 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

กลับเข้าสู่สภาวะพึ่งตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา การส่งออกที่ติดลบ หรือเหตุการณ์อะไรก็ตามหากส่งผลต่อเศรษกิจในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เราจะมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พอจะเข้ามาดึงสถานการณ์ให้ไม่แย่มากไปกว่าเดิมได้ แต่ปัจจุบัน เมื่อเจอไวรัส COVID-19 ที่ทำให้ทุกอย่างต้องหยุดชะงัก หยุดการค้า การเดินทาง การท่องเที่ยว จนทำให้เราไม่สามารถพึ่งใครได้ ต้องกลับเข้ามาสู่ภาวะพึ่งพาตัวเอง

SMEs = รากฐานเศรษกิจไทย

อย่างที่เรารู้กันเป็นอย่างดีว่าบริษัท SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ถือเป็นรากฐาน และเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศ โดยกิจการประเภท SMEs ของไทยนั้นคิดเป็นถึง 95% ของธุรกิจทั้งหมด และทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 50% ของธุรกิจทั้งหมดด้วย จึงจะเห็นได้ว่า SMEs มีส่วนสำคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ

วิกฤต SMEs = วิกฤตเศรษกิจ 

วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรง และประเมินความน่าจะเป็นได้ยากที่สุด เพราะไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสจะคลี่คลายลงเมื่อไหร่ ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ภายในประเทศต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้กันแล้ว โดยจากข้อมูลทางสถิติของฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยว่า ณ เดือนพฤษภาคม 2563 มีจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ 4,195 ราย น้อยลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 29.4% และมีจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ 905 ราย ซึ่งส่งผลโดยตรงถึงการจ้างงาน โดยจากข้อมูลประกันสังคมพบว่าเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2563 เดือนเดียวมีผู้ประกันตนว่างงาน 332,060 คน ถูกเลิกจ้าง 105,488 คน ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดเท่าที่ผ่านมา นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังออกรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2563 ระบุอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.03 มีผู้ว่างงานเกือบ 4 แสนคน และคาดว่าในปีนี้มีแรงงานที่เสี่ยงถูกเลิกจ้าง 8.4 ล้านคน ขณะที่เด็กจบใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 5.2 แสนคนอาจไม่มีงานทำ นอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่ว่ามี SME 32.8% ที่มีเงินสดหมุนเวียนพอใช้จ่ายโดยไม่ต้องกู้ยืมเพิ่ม 2-3 เดือน และมี SME 25.4% ที่มีเงินสดหมุนเวียนพอใช้จ่ายโดยไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มเพียงแค่ 0-1 เดือน ซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีต่อการบริหารองค์กรเท่าไหร่นัก ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะทำให้สามารถเชื่อมโยงได้ว่า SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพียงใดแล้ว ยังเป็นสิ่งที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าปัจจุบันผู้ประกอบการทุกภาคส่วนกำลังต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพียงใด เพราะหาก SMEs ล้มก็คงทำให้เศรษฐกิจทั้งระบบล้มตามกันไปอย่างแน่นอน

 เทคนิคเอาตัวรอดจากวิกฤตสำหรับ SME 

วิธีที่จะเอาตัวให้รอดจากวิกฤตได้อย่างดีที่สุดคือการที่จะต้องสามารถบริหารงานโดยยึดหลักดังนี้ 

1. ใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุด 

ต้นทุนนั้นไม่ได้หมายถึงเม็ดเงินเพียงอย่างเดียว ยังหมายรวมไปถึงทั้งเวลา คน ทรัพยากร ที่นอกจากจะต้องใช้ให้น้อยแล้วยังต้องพยายามให้เกิดผลลัพธ์ที่มากที่สุดอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันวิธีการประหยัดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายของบริษัทก็มีหลากหลายวิธี อย่างเช่น

  • ลดการจ้างงาน แล้วสนับสนุนให้พนักงานได้ฝึกทักษะหลากหลาย (Multiple skill) เพื่อให้หนึ่งคนสามารถทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่าง

  • ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองเท่าที่จะเป็นไปได้ จากที่เคยต้องว่าจ้างบริษัทอื่น หรือบุคคลอื่นเพื่อช่วยสนับสนุนงานในส่วนต่างๆ ก็เปลี่ยนเป็นการทำด้วยตัวเองภายในบริษัท เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

  • เปลี่ยนเป็น Remote Work ซึ่งจะดีต่อทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสและค่าใช้จ่ายของบริษัท เพราะหากพนักงานสามารถทำงานที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ บริษัทก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่และทรัพยากรต่างๆ ในออฟฟิศได้

  • ข้อเสนอด้านการลดต้นทุนอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

2. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เท่ากันหรือมากกว่า ซึ่งขั้นตอนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั้นอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจโครงสร้างการทำงานขององค์กรทั้งระบบ

7 เทคนิคสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (อ่านต่อ)

Kaizen เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรในระดับรากฐาน (อ่านต่อ)

รู้จักทฤษฎี Agile and Scrum (อ่านต่อ)

3. เพื่อให้ได้เห็นผลรวดเร็วและดีที่สุด 

การบริหารองค์กรในยุค 4.0 นี้หัวใจสำคัญอย่างนึงคือ “ความเร็ว” เพราะในโลกของธุรกิจที่มีคู่แข่งประเภทเดียวกันมากมายนี้ ผู้บริโภคสามารถหาผู้ให้บริการแบบเดียวกันได้ทันทีภายในเสี้ยวเวลา หากเป็นบริษัทที่ดำเนินการอย่างล่าช้าแล้วก็ย่อมจะถูกบริษัทอื่นแซงได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่จะมาช่วยให้การบริหารงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นคือ “เทคโนโลยี” ซึ่งปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มต่างๆ มากมายที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ Digitalization จึงเป็นทางเลือกที่เร่งด่วนและขาดไม่ได้สำหรับองค์กรที่ต้องการอยู่รอดในยุคนี้

5 เทคโนโลยี ช่วยสนับสนุน Logistics และ Supply chain (อ่านต่อ

ไม่มีใครในโลกนี้สามารถบอกได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะอยู่อีกนานไหม หรือไม่มีใครสามารถคาดคะเนได้ว่าแนวโน้มการทำธุรกิจในโลกอนาคตจะเป็นเช่นไร แต่สิ่งหนึ่งที่ยังใช้ได้ดีเสมอนั่นคือ “เร็วกว่าได้เปรียบ” การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นองค์กรที่ได้เปรียบในเรื่องความรวดเร็วในการ action เป็นแต้มต่อให้กับการบริหารยุคปัจจุบันที่ดี และอย่าลืมสิ่งสำคัญอีกอย่างว่า “เทคโนโลยี” จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ทุกองค์กรอยู่รอดได้อย่างสง่างาม

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น คลิก สมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์กับ “Teachme Biz” ฟรี!  

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

สิ่งที่ต้องเจอและวิธีแก้ไขเมื่อต้องลดต้นทุนแรงงาน

สิ่งที่ต้องเจอและวิธีแก้ไขเมื่อต้องลดต้นทุนแรงงาน

ในสนามการค้า “การลดต้นทุน” โดยไม่กระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า นับเป็นกุญแจสำคัญหนึ่งที่ทำให้องค์กร ๆ หนึ่งยืนหยัดอยู่ในสนามรบแห่งธุรกิจได้ หากมีองค์กรหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้โดยมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ ในตลาด แต่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าถึง...

รวมไอเดีย การลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย สำหรับทุกองค์กรในทุกช่วงเศรษฐกิจ

รวมไอเดีย การลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย สำหรับทุกองค์กรในทุกช่วงเศรษฐกิจ

หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เศรษฐกิจแบบนี้” แม้ไม่มีคำที่สื่อความหมายในเชิงลบเลยก็ตาม แต่เมื่อได้ยินวลีนี้ส่วนใหญ่มักเป็นไปในทางไม่ค่อยดี แปลง่าย ๆ ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนั่นเอง ไม่ว่าเราจะเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่...

MIERUKA การบริหารแบบมองเห็นได้ ?! กลยุทธ์พาองค์กรให้ถึงฝั่งแบบญี่ปุ่น

MIERUKA การบริหารแบบมองเห็นได้ ?! กลยุทธ์พาองค์กรให้ถึงฝั่งแบบญี่ปุ่น

ปัญหาหนึ่งของการใช้เงินพลาสติกหรือที่เรียกกันติดปากว่า “บัตรเครดิต” คือ ทำให้มนุษย์มีหนี้สินมากขึ้นกว่าเดิม และลามไปถึงการไม่มีกำลังพอในการจัดการปัญหา ดอกเบี้ยจากหนี้บัตรเครดิตจึงทับถมลงมาเรื่อย ๆ จนยากที่จะสะสางได้...

ตัวอย่างผู้ใช้งาน Teachme Biz

Ichinoyu group

Ichinoyu group

เปลี่ยนสู่ Teachme Biz แก้ไข SOP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว วัตถุประสงค์ เลิกใช้ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ปัญหา ความรวดเร็วและการจัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ทำ SOP หรือคู่มือการทำงานแบบกระดาษ ผล อัปเดต SOP หรือคู่มือการทำงานได้เร็วขึ้น...

Nakagawa Cooking Art College

Nakagawa Cooking Art College

ใช้ฟังก์ชัน VDO เพื่อเน้นให้เห็นขั้นตอนการปรุงอาหาร ตั้งเป้าใช้ Teachme Biz เพื่อทบทวนและฝึกทำอาหารอย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างมาตรฐานให้กับการฝึกภาคปฏิบัติของการทำอาหาร ปัญหา การเรียนเทคนิคการปรุงอาหารและการบริการอย่างถูกต้อง ผล...

Studist (Thailand) Co., Ltd.

Studist (Thailand) Co., Ltd.

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรม / ส่งต่องาน GA / เพิ่มประสิทธิภาพการสอนพนักงานใหม่ ปัญหา ต้องอบรมพนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่บริษัทมีนโยบาย Work from Home ผล ลดเวลาการอมรมพนักงานใหม่ /พนักงานใหม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและผ่านช่วงทดลองงานก่อนกำหนด...

Pin It on Pinterest

Share This