สอบถามเพิ่มเติม โทร 062-295−6588 studist@studist.co.th

คู่มือที่พักและโรงแรม

Standard Operation Procedure หรือ คู่มือสูตรสำเร็จของการบริหารโรงแรมระดับ 5 ดาว

เรามาดู 4 องค์ประกอบหลักของธุรกิจโรงแรมที่ขาดไม่ได้

คู่มือ Front desk

เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เท่าเทียม เกิดความพึงพอใจสูงสุด และกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การต้อนรับลูกค้า
 • Check in – out
 • บริหารระบบการจอง
 • แนะนำเซอร์วิสของโรงแรม
 • วิธีใช้งาน Wifiและอุปกรณ์
 • แผนผังโรงแรม

คู่มือการทำอาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อได้อาหารที่มีรสชาติ หน้าตาการจัดวางเหมือนกันทุกครั้ง

ตัวอย่างเนื้อหา

 • วัตถุดิบและอัตราส่วนผสม
 • อุปกรณ์ที่ใช้ทำ
 • ขั้นตอนการเตรียมและปรุง
 • วิธีการจัดจานเสิร์ฟ
 • สุขลักษณะและความปลอดภัย

คู่มือแม่บ้านและ Room Service

เพื่อรักษามาตรฐานความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การเก็บทำความสะอาด
 • สต็อก Room Amenity
 • วิธีใช้และดูแลอุปกรณ์
 • บริหารรถบรรทุกและกระบะ
 • จุดตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • วิธีรับโทรศัพท์ลูกค้า

คู่มือฝ่ายจัดเลี้ยง

เพื่อสร้างวันแห่งความทรงจำดีๆให้กับลูกค้า

ตัวอย่างเนื้อหา

 • แบบแผนงานเลี้ยง
 • แพลนราคาการจัดงาน
 • ผังสถานที่และบูท
 • รายการอาหารเครื่องดื่ม
 • หน้าที่พนักงานบริการ
 • วิธีการชงเครื่องดื่ม
 • การประสานงานกับผู้จัดงานภายนอก

ตัวอย่างคู่มือที่สร้างบนTeachme Biz

เปลี่ยนวิธีสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอ

มาดูหน้าตาคู่มือใน Teachme Biz กัน

คู่มือบริการการเช็คอิน

Pin It on Pinterest