ขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-452-7785 studist@studist.co.th

SLA (ระบบประกันคุณภาพการบริการ)

บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานคุณภาพบริการ Teachme Biz ดังนี้ หากให้บริการได้ไม่ถึงมาตรฐานที่กำหนด บริษัทฯ จะลดหรือคืนเงินบางส่วนของค่าธรรมเนียมการใช้งานให้

มาตรฐานคุณภาพบริการ

อัตราการให้บริการรายเดือน 99.5%

เค้าโครงของระบบประกันคุณภาพ

·บริการ Teachme Biz (ในเอกสารนี้จะเรียกว่า “บริการนี้”)​ ​​ ​​ ​
·ระยะเวลาที่ขัดข้อง: กรณีที่เวลาที่เกิดความขัดข้องเกิน 0.5% ของ 720 ชั่วโมง/เดือน ※เวลาในการปฏิบัติการของแต่ละเดือนแปรผันตามเดือน
·เวลาในการปฏิบัติการ: รายเดือนคือระยะเวลาตั้งแต่วันแรกของเดือนในปฏิทินถึงวันสุดท้ายของเดือนในปฏิทิน
·ระยะเวลาที่ขัดข้อง: ระยะเวลานับจากกรณีต่อไปนี้จนถึงตอนที่ทางบริษัทฯ แก้ไขสำเร็จ
(1) เมื่อลูกค้าแจ้งบริษัทฯ ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและ บริษัทฯ ยืนยันว่าเกิดข้อผิดพลาดจริง
(2) เมื่อบริษัทฯ ตรวจพบความขัดข้องและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
·แก้ไขความขัดข้อง: เมื่อบริการการได้รับการแก้ไขความขัดข้องเรียบร้อยแล้ว

ขอบเขตการใช้งาน

กรณีที่บริการนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดข้องต่อบริการอื่นๆ​ ​​ ​
กรณีที่เกิดความขัดข้องต่อเน็ตเวิร์คที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแล

การยกเว้นการใช้งาน

กรณีที่เกิดความขัดข้องในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัทฯ​ ​
กรณีที่เกิดความขัดข้องเนื่องจากอุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือความดูแลของบริษัทฯ เป็นต้นเหตุ
กรณีที่เกิดความขัดข้องเนื่องจากผู้ใช้เองหรือบริการจากบุคคลอื่น
กรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้บำรุงรักษา​ ​
กรณีที่เกิดความขัดข้องเนื่องจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือการรบกวนที่เกิดจากเจตนาไม่ดีของบุคคลที่สาม
กรณีที่เกิดความขัดข้องจากพฤติกรรมของลูกค้าที่ละเมิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาการใช้บริการ Teachme Biz​
กรณีที่มีการยกเลิกการให้บริการที่ระบุไว้ในสัญญาการใช้บริการ Teachme Biz
กรณีอื่นๆ เมื่อบริษัทถูกยกเลิกข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาการใช้บริการ Techme Biz

กรณีที่คุณภาพต่ำกว่าที่รับประกัน

ในกรณีที่อัตราการให้บริการ (อัตราที่ได้จากการเอาเวลาที่ใช้ Teachme Biz ในเดือนนั้นทั้งหมดมาหารด้วยเวลาทั้งหมดของเดือนนั้นๆ) น้อยกว่า 99.5% และมีการร้องขอมาจากลูกค้า บริษัทฯ จะลดค่าบริการเดือนถัดไปให้10% หรือคืนเงิน10%ไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าให้ (*)

*หากอัตราการให้บริการของเดือนนั้นๆ ต่ำกว่าเกณฑ์การรับประกันโปรดติดต่อเราภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
*บริษัทจะไม่ยอมรับการเรียกร้องหากเกินระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น
*กรณีที่มีการชำระเงินคืน จะคืนในเดือนถัดไปของเดือนที่ระบุ
*กรณีที่บริษัทฯ พิจารณาว่าความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถลดค่าบริการหรือคืนเงินได้

 

จัดทำเมื่อ 4 มีนาคม 2014​ ​
แก้ไขเมื่อ 1 พฤษภาคม 2017