JAPAN AGRI CHALLENGE (THAILAND) CO., LTD., Managing Director, Mr. Sho Sakotaจัดการงานภายในบริษัทที่ละเลยไว้ เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการบริหารองค์กรในระยะยาววางโครงสร้างงานเกษรตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยด้วย "bijin tomato" บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ด้วยแบรนด์...

อ่านเพิ่มเติม