062-295−6588 contact-th@studist.co.th
รวมวิธีกำจัด Human Error

ผู้ใช้งาน 30% ชอบดูคู่มือแบบ VDO ด้วยความเร็วคูณ 2 / 80% ต้องการวิดีโอและภาพประกอบกัน

บริษัท สตัดดิสท์ จำกัด (ผู้ให้บริการ Teachme Biz แพลตฟอร์มสำหรับจัดการคู่มือการทำงานออนไลน์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามคือ ซาโตชิ ซูซูกิ) ได้ทำการสำรวจสถานการณ์การใช้งาน “คู่มือการทำงานแบบ VDO” ครั้งที่ 1 โดยสำรวจคนที่เคยใช้คู่มือการทำงานแบบ VDO ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นจำนวน 2,206 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสีย และสภาพแวดล้อมในการดูคู่มือการทำงานแบบ VDO 

♦ สรุปผลการสำรวจ

 1. 70% ตอบว่า “เข้าใจขั้นตอนการทำงานได้มากขึ้นด้วยคู่มือการทำงานแบบ VDO” โดยข้อดีคือ “ความเข้าใจง่าย” แต่ข้อเสียคือ “VDO มีความยาว”
 2. 30% ดูคู่มือที่ความเร็วสองเท่า โดยส่วนมากเป็นกลุ่มอายุ 20-40 ปีและจากผลการสำรวจพบว่ามีความต้องการดูคู่มือในอัตราความเร็วแบบสองเท่ามากขึ้นในหลายกลุ่มอายุ
 3. ความยาวที่เหมาะสมของวิดีโอคู่มือคือ “น้อยกว่า 10 นาที” โดย 80% บอกว่าต้องการ “คู่มือที่เป็น VDO และภาพผสมกัน”

ผลการสำรวจ

การเพิ่มขึ้นของการสื่อสารแบบออนไลน์ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือการที่แรงงานขาดแคลนเพราะมีผู้สอนงานที่ไม่เพียงพอนั้นทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งพยายามที่จะใช้วิธีการใหม่ๆ เช่น VDO ในการพัฒนาพนักงาน ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ ตลาดของผู้สนับสนุนการสร้างคู่มือก็มีแนวโน้มขยายตัว (※1) โดยไม่ได้จำกัดเพียงรูปแบบเอกสารแบบที่ใช้มาตลอดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเพิ่มความหลากหลายให้กับคู่มือด้วย VDO รูปภาพ และอื่นๆ โดยเฉพาะ คู่มือการทำงานแบบ VDO (※2) ที่มีผู้ชมเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุ คาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้คู่มือที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ พวกเราจึงจัดทำการสำรวจเพื่อเปิดเผยประโยชน์และข้อดีข้อเสียของการใช้คู่มือการทำงานแบบ VDO ในการพัฒนาพนักงาน และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้คู่มือที่เหมาะสมในการเพิ่มผลิตภาพ

รายละเอียดของผลการสำรวจ

 1.   70% ตอบว่า “เข้าใจขั้นตอนการทำงานได้มากขึ้นด้วยคู่มือการทำงานแบบ VDO” โดยข้อดีคือ “ความเข้าใจง่าย” แต่ข้อเสียคือ “VDO มีความยาว”

เมื่อถามถึงโอกาสที่ใช้คู่มือการทำงานแบบ VDO ในการทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งชายและหญิงจำนวน 2,206 คน พบว่าโอกาสที่จะนำเอาคู่มือการทำงานแบบ VDO มาใช้มากที่สุดคือ “เมื่อเรียนรู้งานใหม่ในการทำงานประจำวัน” (77.1%) นอกจากนี้ เมื่อถามว่า “คู่มือการทำงานแบบ VDO ช่วยเพิ่มความเข้าใจในงานไหม” 70% ตอบว่า “ช่วยเพิ่มความเข้าใจในงาน” (เพิ่มความเข้าใจมาก: 14.8% เพิ่มความเข้าใจ: 57.4%) และเมื่อถามถึงข้อดีของคู่มือการทำงานแบบ VDO ได้รับคำตอบว่า “เข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ง่าย” (59.6%) ส่วนข้อเสียคือ “VDO ยาว” (62.4%) ซึ่งมาเป็นอันดับแรก จึงสามารถสรุปได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากที่รู้สึกว่าความยาวของคู่มือการทำงานแบบ VDO นั้นเป็นปัญหา

 1. 30% ดูคู่มือที่ความเร็วสองเท่า โดยส่วนมากเป็นกลุ่มอายุ 20-40 ปีและจากผลการสำรวจพบว่ามีความต้องการดูคู่มือในอัตราความเร็วแบบสองเท่ามากขึ้นในหลายกลุ่มอายุ

เมื่อถามเกี่ยวกับความเร็วในการดูคู่มือการทำงานแบบ VDO แต่ละประเภท พบว่า 30% บอกว่าพวกเขาดูคู่มือการทำงานแบบ VDO โดยเร่งความเร็ว (※) (อัตราส่วนการดูคู่มือแบบ VDO แต่ละประเภทโดยเร่งความเร็ว / คู่มือการทำงานสำหรับเรียนรู้งานขั้นพื้นฐาน : 32.8%, คู่มือเกี่ยวกับกฎภายในบริษัท: 34.1%, คู่มือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ: 31%, คู่มือเรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงาน: 33.1%) อัตราส่วนของการเร่งความเร็วของแต่ละคู่มือนั้นแตกต่างกันไม่เกิน 2 จุด แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการในการเร่งความเร็วในการดูวิดีโอคู่มือไม่ว่าจะเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้อะไรก็ตาม

เมื่อดูตามช่วงอายุ จะพบว่า 30% ของกลุ่มอายุ 20-40 ปีดูคู่มือการทำงานแบบ VDO แบบเร่งความเร็ว และทั้งกลุ่มอายุ 20, 30, และ 40 ปี ต่างก็มีความต้องการที่จะดู VDO แบบเร่งความเร็ว

※ โปรดดูที่แผ่นด้านหลังสำหรับผลการสำรวจของแต่ละกลุ่มอายุ / สัดส่วนของผู้ตอบที่เลือก “เร่งความเร็ว (1.25 เท่า)”,”เร่งความเร็ว (1.5 เท่า)”,”เร่งความเร็ว (1.75 เท่า)”,”เร่งความเร็ว (2 เท่า)”

 1.   ความยาวที่เหมาะสมของวิดีโอคู่มือคือ “น้อยกว่า 10 นาที” / 80% ต้องการ “คู่มือที่รวมระหว่าง VDO และภาพถ่าย”

เมื่อถามว่าใช้อะไรในการคู่มือการทำงานแบบ VDO 3 อันดับแรกคือ “ดูในสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ของบริษัทเท่านั้น” (64.9%) “บริการ e-Learning” (37.7%) และ “YouTube” (32.1%) และเมื่อถามว่าความยาวที่เหมาะสมของคู่มือการทำงานแบบ VDO 1 ตัวเป็นเท่าไหร่ อันดับแรกคือ “น้อยกว่า 5-10 นาที” (44.8%) ต่อมาคือ “น้อยกว่า 1-5 นาที” (34.2%) และเมื่อเกิน 10 นาที ผู้คนมักจะรู้สึกว่ายาวเกินไป ในขณะเดียวกัน ผู้ตอบว่า “น้อยกว่า 1 นาที” มีเพียง 3.4% เท่านั้น ซึ่งแสดงว่าคู่มือการทำงานแบบ VDO ต้องมีปริมาณข้อมูลที่เพียงพอ นอกจากนี้เมื่อถามว่ามีคู่มือการทำงานแบบใดที่จะช่วยให้เข้าใจงานได้ดีขึ้น อันดับแรกคือ “คู่มือการทำงานที่รวมระหว่าง VDO และภาพถ่าย” (81.6%) ตามสำรวจความคิดเห็นนี้ เห็นได้ว่าการใช้วิดีโอมีข้อดีมากมายอย่างไรก็ตาม มีข้อเสียเช่นเวลาในการดูและการจัดการสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องมีคู่มือแบบไฮบริดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและยังคงรักษาความเข้าใจง่ายเอาไว้ได้

ข้อมูลสำรวจ

  การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูล: บริษัท สตัดดิสท์ จำกัด

  ชื่อการสำรวจ: “การใช้งานคู่มือวิดีโอในการทำงาน: การสำรวจความเป็นจริง”

  วิธีการสำรวจ: การสำรวจผ่านอินเทอร์เน็ต (โดยหน่วยงานสำรวจภายนอก)

  กลุ่มเป้าหมายของการสำรวจ: ชายและหญิงที่ใช้คู่มือวิดีโอในการทำงานภายใน 3 ปีที่ผ่านมา

  เวลาที่ดำเนินการสำรวจ: 17-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

  จำนวนตัวอย่างที่ถูกต้อง: 2,206 ตัวอย่าง

  Reference: https://studist.jp/news/pressrelease_230309

  Create SOP manual effectively

  Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เข้าใจง่ายด้วยภาพและวิดีโอแบบ step-by-step เก็บคู่มือการทำงานของทั้งองค์กรไว้บนออนไลน์ ง่ายแต่ปลอดภัยในการเข้าถึง เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรคุณ

  ท่านใดต้องการสร้างคู่มือที่ใช้งานได้จริง หรือต้องการสร้างมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ติดต่อปรึกษาเราได้ที่ LINE OA: @studist.th !  

  Pin It on Pinterest

  Share This